1. ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು.
  2. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.
  3. ತರಬೇತಿಯ ನಿಯಮಗಳು/ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು.
  4. ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು.
Font Resize
Contrast