ಆ.ತ.ಸಂ-ಮೈಸೂರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, 2005 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಆ.ತ.ಸಂ-ಮೈಸೂರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ:

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 4(1ಎ)

download

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 4(1ಬಿ)

download
Font Resize
Contrast