ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಾಷೆ ಲಭ್ಯತೆ
1 Terminal Report – 2008-10
(under CBPR – Training Initiative : GoI-DfID Project)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 Terminal Report – 2009-11
(under Training for All – Intensive Training Programme – Revenue)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 First Report – 2011-12
(under Training for All – Intensive Training Programme – Health)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 Terminal Report – 2011-13
(under Training for All – Intensive Training Programme – Health)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
Font Resize
Contrast