ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಾಷೆ ಲಭ್ಯತೆ
1 District AgricultureTraining Institute (Rangasamudra, Mysuru District) ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 Impact Assessment of Training – Direct Trainer Skills, Training Needs Analysis and Design of Training ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
Font Resize
Contrast