ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಭಾಷೆ ಲಭ್ಯತೆ
1 ಸಂ:ಆತಸಂ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ(2)/ವಿವ-201/2017-18
ದಿನಾಂಕ:19-05-2018
ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಸಂ:ಆತಸಂ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ(2)/ವಿವ-49/2017-18
ದಿನಾಂಕ:05-07-2018
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಕಾಫೀ / ಟೀ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ಸಂ:ಆತಸಂ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ(2)/ವಿವ-201/2017-18
ದಿನಾಂಕ:06-02-2018
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ – ಚಿರಾಸ್ತಿ ತಃಖ್ತೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ಸಂ:ಆತಸಂ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ(2)/ವಿವ-49/2018-19
ದಿನಾಂಕ:08-03-2019
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ಸಂ:ಆತಸಂ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ(2)/ವಿವ-49/2018-19
ದಿನಾಂಕ:26-03-2019
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 051 ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನಾ ಸಾಮಗ್ರಿ / ಟೋನರ್ /ಜೆ಼ರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ/ ಕಾಫಿ/ ಟೀ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಬಾಬ್ತಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 ಸಂ:ಆತಸಂ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ(2)/ವಿವ-15/2019-20
ದಿನಾಂಕ:17-05-2019
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾಥಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 ಸಂ:ಆತಸಂ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ(2)/ವಿವ-/2019-20
ದಿನಾಂಕ:17-05-2019
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಕಾಫೀ / ಟೀ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 ಸಂ:ಆತಸಂ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ(2)/ವಿವ-49/2018-19
ದಿನಾಂಕ:27-03-2019
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 ಸಂ:ಆತಸಂ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ(2)/ವಿವ-11/2019-20
ದಿನಾಂಕ:27-04-2019
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರನ್ನು  ತಯಾರಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
Font Resize
Contrast