|You Tube Links


     
1. Shri Rupak Kumar Dutta IPS Interaction with 174th and 175th CFC Probationary Officers
2. Shri Nag Mohan Das Justice Interaction with 174th and 175th CFC Probationary Officers
3. Shri Nag Mohan Das Justice Interaction with 174th and 175th CFC Probationary Officers
4. Shri S L Goel Proffessor Interaction with 174th and 175th CFC Probationary Officers
   ಯೂ ಟು ಬ್ ಕೊಂಡಿ


     
1. ಶ್ರೀ ರೂಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ದತ್ತ ಐ. ಪಿ. ಎಸ್ 174 ಮತ್ತು 175 ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
2. ಶ್ರೀ ನಾಗ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು 174 ಮತ್ತು 175 ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
3 ಶ್ರೀ ನಾಗ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು 174 ಮತ್ತು 175 ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
4 ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗೋಯಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ 174 ಮತ್ತು 175 ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ