|

Presentations
 
Sl. No.
Title of the Topic
Language
Availability
 
1.
Direct Trainer Skills (DTS)
English
 
2.
Desing of Training (DoT)
English
 
3.
Training Need Analysis (TNA)
English
 

 


ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು
 
ಕ್ರ.ಸಂ..
ವಿಷಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ಭಾಷೆ
ಲಭ್ಯತೆ
 
1.
ನೇರ ತರಬೇತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು (ಡಿಟಿಎಸ್)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
 
2.
ತರಬೇತಿ ವಿನ್ಯಾಸ (ಡಿ ಒ ಟಿ)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
 
3.
ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಿಕೆ(ಟಿ ಎನ್ ಎ)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್