|

On Going Training Programmes

Sl. No.
Name of the Training Programme

Dates

Course Coordinator
April 3rd week (15-04-2019 to 20-04-2019)
1.

178 Common Foundation Course  


01/04/2019
to
25/05/2019

 

Smt Shreevalli AJ/ Shri Sudarshan


 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ರ.ಸo.
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು

ದಿನಾಂಕ

ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರು
ಏಪ್ರಿಲ್ 3ನೇ ವಾರ (15-04-2019 to 20-04-2019)
1.

178ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ 


01-04-2019
ರಿಂದ
25-05-2019

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ/ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್