|

On Going Training Programmes

Sl. No.
Name of the Training Programme

Dates

Course Coordinator
March 2nd week (04-03-2019 to 08-03-2019)
1.

177th Common Foundation course  


28/01/2019
to
23/03/2019

 

Dr Christina Kantharaj


2.

Good Governance


06/03/2019
to
08/03/2019

Dr.Shashikumar


3.

Stress Management  


06/03/2019
to
08/03/2019

Dr. R N Kumar


 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ರ.ಸo.
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು

ದಿನಾಂಕ

ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರು
ಮಾರ್ಚ್ 2 ನೇ ವಾರ (04-03-2019 to 08-03-2019)
1.

177 ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ  


28-01-2019
ರಿಂದ
23-03-2019

 

ಡಾ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕಾಂತರಾಜ್


2.

ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ


06-03-2019
ರಿಂದ
08-03-2019

ಡಾ.ಶಶಿಕುಮಾರ್


3.

ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ 


06-03-2019
ರಿಂದ
08-03-2019

ಡಾ. ಆರ್ ಎನ್ ಕುಮಾರ್